Zorg en begeleiding


Op Het Drieluik is heel het team verantwoordelijk voor het welzijn van en het passend aanbod aan uw kinderen. Binnen het team zijn er verschillende rollen te weten:

De leerkrachten.
Zij zijn verantwoordelijk voor het dagelijkse lesgeven binnen de groep. Zij vertalen de onderwijsbehoeften van de leerlingen naar een passend aanbod. Dit alles doen zij in een goed pedagogisch klimaat. Het initiatief voor extra ondersteuning komt vanuit de leerkrachten. Zij worden hierin begeleidt door de intern begeleider.

Intern begeleider.
De intern begeleider begeleidt de leerkrachten. Zij organiseert en coördineert de leerlingenzorg.

Onderwijsassistent.
Zij begeleiden leerlingen die, buiten het aanbod in de groepen, extra ondersteuning nodig hebben.  Voor deze leerlingen is een ondersteuningsarrangement aangevraagd.

De directeur.
De directeur is eindverantwoordelijk voor de zorg binnen de school.

Lees meer over Handelingsgericht werken waarin de vraag centraal staat over welke benadering, aanpak, ondersteuning of instructie een kind nodig heeft.

    No events